Darmowa dostawa od 3500zł


Promocje

No specials at this time

Regulamin

Dział I

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1

Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu www.meblefutura.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.meblefutura.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Meble FUTURA

 2. Usługa korzystania z serwisu www.meblefutura.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie www.meblefutura.pl lub w domenie z rozszerzeniem www.meblefutura.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu www.meblefutura.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie www.meblefutura.pl, jest Meble FUTURA z siedzibą w Stary Ochędzyn 76a, 98-420 SOkolniki, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 997-009-40-35, nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Meble FUTURA

 4. Sprzedaż w ramach pasażu www.meblefutura.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe www.meblefutura.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 5. Każde zamówienie z wybraną opcją transportu realizowaną przez firmy transportowe bądź transport Meble FUTURA, jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Meble FUTURA do zlecenia usługi dostarczenia zamóienia w imieniu klienta składającego zamówienie.

 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.meblefutura.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.meblefutura.pl to: komputer
  z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w pasażu www.meblefutura.pl.

 2. Meble FUTURA informuje, iż podczas korzystania z usług www.meblefutura.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

Dział II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.meblefutura.pl]

§ 3

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.meblefutura.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu www.meblefutura.pl nieodpłatnie.

 2. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.meblefutura.pl w charakterze Sprzedających, mogą być wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą (w szczególności) na sprzedaży mebli lub artykułów meblarskich, którzy zawarli z Meble FUTURA umowę na podstawie której są uprawnieni do składania w ramach pasażu www.meblefutura.pl ofert sprzedaży towarów. Szczegółowe zasady korzystania z pasażu www.meblefutura.pl przez Sprzedających określa odrębny regulamin /umowa/.

 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Meble FUTURA o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 4

Rejestracja

 1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać z usług serwisu www.meblefutura.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

 2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.www.meblefutura.pl/moje_konto/go/rejestracja/, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu www.meblefutura.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

 4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.

§ 5

Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.

 2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Meble FUTURA, której przedmiotem są usługi świadczone przez Meble FUTURA w ramach serwisu www.meblefutura.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@ meblefutura.pl lub na piśmie na adres Meble FUTURA z siedzibą w Stary Ochędzyn 76a, 98-420 Sokolniki (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Meble FUTURA usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

 4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu www.meblefutura.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

 5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

 6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

 7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

 8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

 10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

§ 6

Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Meble FUTURA w ramach www.meblefutura.pl oraz Sprzedających.

 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu www.meblefutura.pl.

 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Meble FUTURA lub innych podmiotów (za zgodą Meble FUTURA) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Meble FUTURA oraz innych podmiotów (za zgodą Meble FUTURA).

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 1. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Meble FUTURA z siedzibą Stary Ochędzyn 76a, 98-420 Sokolniki.

 2. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Meble FUTURA danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Meble FUTURA jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Meble FUTURA konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu www.meblefutura.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

 4. Meble FUTURA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU www.meblefutura.pl]

§ 7

Zasady ogólne

 1. Meble FUTURA jako organizator pasażu www.meblefutura.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 2. Meble FUTURA nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

 3. Sprzedaż towarów w ramach pasażu www.meblefutura.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§ 8

Oferta sprzedaży

 1. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu www.meblefutura.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w oparciu swój zarejestrowany w pasażu www.meblefutura.pl Sklep oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru. Meble FUTURA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia oferty niespełniającej ww. wymagań.

 3. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.

 4. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

 5. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

 6. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu www.meblefutura.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

 7. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

§ 9

Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „zamów” w wyniku czego system serwisu www.meblefutura.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia

§ 10

Przyjęcie oferty, Sprzedaż

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

 2. pierwszy polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, z prośba o jego potwierdzenie.

 3. drugi polegający na potwierdzeniu wysłanego zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdź zamówienie”.

Zaakceptowana w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy.

 1. Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie” nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa zaś procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne i nie będzie przesyłane do Sprzedawcy.

 2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

 4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

§ 11

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach pasażu www.meblefutura.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyn. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres Sprzedającego do zachowania ww. 10 –dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.

 3. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.

 5. "Sprzedający zwróci równowartość odesłanego towaru - wynikającą z zamówienia - bez kosztów wysyłki. Koszty przesyłki za doręczenie oraz za zwrot towaru pokrywa klient." Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).

 6. Ponadto Sprzedawca względem Kupującego będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

 7. Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest przesłanie zdjęć reklamowanego towaru.

Dział IV

[ROLA Meble FUTURA W RAMACH PASAŻU www.meblefutura.pl]

§ 12

Postanowienia ogólne

 1. Meble FUTURA w ramach prowadzonego przez siebie serwisu www.meblefutura.pl tworzy internetowy pasaż meblowy, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów w trybie ofertowym.

 2. Meble FUTURA, poza wypadkami wyraźnie wskazanymi, nie oferuje w imieniu własnym lub cudzym żadnych towarów i usług, a jedynie udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.

§ 13

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Meble FUTURA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zachowania Użytkowników (Kupującego lub Sprzedającego) podejmowane w ramach serwisu www.meblefutura.pl.

 2. Wyłączenie odpowiedzialności Meble FUTURA o którym mowa w ustępie wyżej, dotyczy w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkowników zawartych umów, jak również następstwa innych działań podjętych przez Użytkowników lub osoby trzecie stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 3. Meble FUTURA nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach składanych ofert. W szczególności Meble FUTURA nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

 4. Meble FUTURA nie sprawdza oferowanych towarów, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty zgodnie z odrębnym regulaminem, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.

 5. Ponadto Meble FUTURA nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedającego oraz Kupującego do zawarcia umowy oraz ewentualnej możliwości wywiązania się z niej. Meble FUTURA nie gwarantuje wykonania umowy przez użytkowników.

§ 14

Uprawnienia Meble FUTURA w ramach serwisu www.meblefutura.pl

 1. Meble FUTURA może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu www.meblefutura.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Meble FUTURA uzna że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu naruszenia Regulaminu, poza wymienionymi w niniejszym Regulaminie przypadkami określa odrębny Regulamin/umowa.

 3. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Meble FUTURA w ramach serwisu www.meblefutura.pl.

 4. Meble FUTURA może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 5. Meble FUTURA zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy czynności związane z ofertą lub jej treść naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu www.meblefutura.pl. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie oferty) przestają być dostępne w serwisie to jak www.meblefutura.pl.

 6. Meble FUTURA nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu www.meblefutura.pl z przyczyn od Meble FUTURA niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Meble FUTURA

 7. Meble FUTURA zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu www.meblefutura.pl bez podania przyczyny.

Dział V

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 15

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik występujący w serwisie www.meblefutura.pl w charakterze Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z Meble FUTURA (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem.


Chcesz usiąść na naszym narożniku?
Meble Futura Przekonaj się